Google AdWords

Google adwords & PPC

adwordsPay-per-click reklamiranje je jedna od najbrže rastu?ih aspekata digitalnog marketinga kada govorimo o poboljšanju Vašeg plasmana na Google, Facebook kao i drugim važnijim onlajn medijima. Mi uvek preporu?ujemo da se Google Adwords koristi kao osnovna ili kao komplementarna aktivnost drugim kanalima digitalnog marketinga.

?lanovi naše firme su dugogodišnji korisnici ovoga vida ogla?avanja, takodje neki od njih su sertifikovani od strane Google Adwords i uradi?e sve u njihovoj mogu?nosti da se za Vas napravim kampanja koja je po meri Vašeg budžeta i potreba.

Jednostavno govore?i SEO bi trebalo da Vam pruži dobru poziciju u organskoj pretrazi, dok bi pla?eni oglasi trebali da obezbede da ste prisutni na pla?enom Google listingu. Pored ova dva vida prisustva na Google mreži, takodje preporu?ujemo da se nadjete što vise u lokalnim pretragama kako bi se kreiralo kompletno digitalno prisustvo i iskoristio maksimalni potencijal Google pretraživa?a.

Vremenom smo dobili jako vredno isustvo sa Adwords kampanjama i možemo optimizovati Vašu kampanju po povoljim uslovima u u razumnom vremenskom roku. Ovaj marketing kanal je posebno dobar za seznonse biznise kao i za promotivne ponude, kao i za kampanje u kojima želimo posti?i rezultate momentalno.